REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Położna POZ

Położna POZ – pierwszy krok 

Położna POZ, podobnie jak lekarz POZ, posiada wiele narzędzi służących profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nietrzymania moczu, z których może skorzystać zamiast od razu rekomendować wizytę u lekarza specjalisty (np. urologa, ginekologa, geriatry czy proktologa). W nieco ograniczonym zakresie może diagnozować i leczyć pacjentów.

Położna może wystawiać recepty na niektóre leki oraz zlecenia na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne. Warunkiem jest ukończenie specjalistycznego kursu w tym zakresie. Ma również możliwość wystawiania skierowań na dalsze badania diagnostyczne.

Położna POZ zajmuje się opieką nad kobietami w każdym wieku, wykonuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną, położniczą i ginekologiczną. Kobieta, która przeszła operację ginekologiczną lub ginekologiczno-onkologiczną może otrzymać w szpitalu skierowanie do położnej środowiskowej, która będzie się zajmować pacjentką w domu. Wizyty położnej u kobiety w ciąży polegają z kolei przede wszystkim na rozpoznawaniu problemów zdrowotnych, planowaniu i realizacji świadczeń profilaktycznych. Istotną rolą położnej jest również edukacja kobiet.

Rolą położnej POZ (jak również lekarza POZ i pielęgniarki POZ) jest:

 1. Inicjowanie rozmowy, identyfikacja problemu, wstępna diagnostyka.
 2. Holistyczne podejście do problemu.
 3. Edukacja.
 4. Zabezpieczenie w środki i produkty kompensujące utraconą sprawność.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej położna POZ to osoba, która:

 1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
 2. ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
 3. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
 4. odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
 5. posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa – z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Położną POZ jest także osoba, która:

 1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
 2. ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 roku.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wykonywanie zawodu położnej polega m.in. na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

 1. rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
 2. kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
 3. prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
 4. przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego;
 5. podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
 6. sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;
 7. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 8. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
 9. profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
 10. rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza;
 11. sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;
 12. prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:

Zakres kompetencji położnej POZ (a także lekarza POZ i pielęgniarki POZ):

Skip to content