REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Co jest refundowane?

W tym artykule:

Refundacja środków absorpcyjnych

Środki absorpcyjne – zasady refundacji

Zasady refundacji środków absorpcyjnych (chłonnych) reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje sześć rodzajów środków absorpcyjnych:

UWAGA!
Od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r., obowiązują nowe zasady refundacji środków absorpcyjnych.

Ile produktów chłonnych jest refundowanych dla osób z nietrzymaniem moczu?

Osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu w ramach refundacji, po spełnieniu kryterium chorobowego, przysługuje do 90 sztuk produktów chłonnych miesięcznie przy 20% dopłacie pacjenta dorosłego oraz 10% dopłacie dzieci do ukończenia 18 r.ż. . Przyporządkowano limity do kategorii wyrobów i ich chłonności.

Zasady refundacji środków absorpcyjnych, w tym wysokość współpłacenia, są jednolite dla pacjentów z chorobą nowotworową i pozostałych. W najnowszym rozporządzeniu zlikwidowano grupy P.100 i P.101 a w ich miejscu pojawiła się jedna grupa o kodzie Y.06.016.

Kryteria refundacji w nietrzymaniu moczu – czy dla każdego?

Warto nadmienić, że pomimo wielokrotnie zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych postulatów środowisk pacjentów, dotyczących ujednolicenia kryterium chorobowego uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych, nietrzymanie moczu w dalszym ciągu jest kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warunkowo – pacjent z nietrzymaniem moczu musi jednocześnie mieć jedną z chorób współistniejących, wymienionych w rozporządzeniu, do których należą:

Kryteria refundacji środków absorpcyjnych w Polsce uniemożliwiają m.in. osobom z wysiłkowym NTM otrzymanie refundacji na produkty chłonne.

Indywidualny dobór środka absorpcyjnego przy refundacji

Warto zauważyć, że obowiązujący obecnie w Polsce system zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym środki absorpcyjne, umożliwia pacjentowi lub jego opiekunowi indywidualny dobór optymalnego do potrzeb chorego rodzaju środka absorpcyjnego.

W refundacji dostępnych jest sześć rodzajów środków absorpcyjnych: wkłady anatomiczne (urologiczne), wkładki urologiczne, majtki chłonne, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne oraz podkłady.

Zgodnie z cennikami refundowanych środków absorpcyjnych czterech głównych producentów (Abena, Essity, Paul Hartmann, TZMO), pacjenci mogą skorzystać z ponad dwustu różnych produktów chłonnych, biorąc pod uwagę dostępne rodzaje oraz rozmiary. Decyzja co do wyboru typu, marki i rozmiaru produktu chłonnego należy więc wyłącznie do pacjenta i/lub jego opiekunów.

Refundacja cewników urologicznych

Refundacji podlegają:

Ile to kosztuje?

Występują trzy limity finansowania cewników hydrofilowych: 5,35 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego do użycia, 2,60 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą oraz 0,80 zł za sztukę dla cewnika niepowlekanego. Wysokość odpłatności dla dorosłych pacjentów od 1 stycznia 2024 r. wynosi 10% (wcześniej było to 20%), dla dzieci cewniki są refundowane w pełnej kwocie.

Przy chorobach wymagających stosowania cewników zewnętrznych na prącie refundacji podlegają cewniki zewnętrzne do 30 sztuk. Limit finansowania wynosi 4 zł za sztukę przy odpłatności pacjenta na poziomie 30 %.

Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane do 4 sztuk lub cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy, których kryterium przyznawania są choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego (z wyłączeniem chorób wymagających cewnikowania pęcherza moczowego powyżej 14 dni) podlegają natomiast refundacji w wysokości: 4 zł za sztukę cewnika lateksowego silikonowanego oraz 20 zł za sztukę cewnika silikonowego przy 30 % odpłatności pacjenta.

W razie wystąpienia chorób wymagających cewnikowania pęcherza moczowego powyżej 14 dni refundacji podlega cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką antybakteryjną z jonami srebra w kwocie 51 zł za sztukę przy odpłatności pacjenta na poziomie 30%.

Worki do zbiórki moczu

W przypadku chorób wymagających cewnikowania pęcherza moczowego, chorób wymagających stosowania cewników zewnętrznych, nadpęcherzowego odprowadzenia moczu lub nefrostomii refundacji podlegają worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk. Limit finansowania wynosi wynosi 6,50 zł za sztukę w przypadku worków do zbiórki moczu i 16,00 zł za sztukę w przypadku worków urostomijnych przy odpłatności pacjenta 0%.

Limit zaopatrzenia na akcesoria mocujące wynosi z kolei 25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę paska mocująco-ochronnego do worków do zbiórki moczu przy odpłatności 0% dla dzieci do ukończenia 18 r.ż. oraz 10% dla pacjentów dorosłych. Zlecenie na akcesoria mocujące worki do zbiórki moczu można zrealizować 1 raz na 6 miesięcy.

Produkty stomijne w refundacji

Refundacja produktów stomijnych obejmuje następujące rodzaje produktów przypisanych do grupy „W”:

Od 1 stycznia 2024 r. sprzęt stomijny jest oznaczany kodem W.01 (dawniej P.099), natomiast wyroby stomijne oznaczono kodem W.02 (dawniej P.144).

W przypadku worków stomijnych w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym, płytek stomijnych, worków do zbiórki moczu (urostomia) i zestawów do irygacji (kolostomia) udział pacjenta w refundacji wynosi 0%. Obowiązują następujące limity:

Udział pacjenta w refundacji wyrobów stomijnych wynosi z kolei 20% dla pacjentów dorosłych oraz 10% dla dzieci do ukończenia 18. roku życia. Limity prezentują się następująco:

Ustawa „Za życiem” – wsparciem dla kobiet i rodzin

Od 2016 roku obowiązuje ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zapewniająca pomoc rodzinom wychowującym dzieci i młodzież do 18. roku życia, z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Beneficjenci ustawy mają prawo między innymi do:

Ustawa o wsparciu osób niepełnosprawnych

Od 1 lipca 2018 roku obowiązują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa został uchwalona w odpowiedzi na prowadzony w Sejmie protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich dorosłych podopiecznych.

Ustawa wprowadziła cztery kluczowe dla pacjentów zmiany:

Dofinansowanie z PFRON – dla kogo?

Pacjenci z nietrzymaniem moczu wymagający zaopatrzenia w wyroby chłonne mogą ubiegać się o zwrot kosztów ich zakupu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS).

Organy te dysponują środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które mogą być wykorzystane na zwrot kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby:

  1. Posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności.
  2. Spełniające kryterium dochodowe, gdzie przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wnioski, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przy czym należy podkreślić, że środki są zwracane dopiero po zakupieniu danego produktu w ramach przysługującej refundacji NFZ.

Chcąc uzyskać dofinansowanie z PFRON należy złożyć następujące dokumenty do PCPR-u lub OPS-u:

  1. Wniosek o przyznanie dofinansowanie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  2. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
  3. Kopię zlecenia na wyroby medyczne.
  4. Fakturę potwierdzającą zakup danego wyrobu.

Pacjent może uzyskać następujące dofinansowanie ze środków PFRON-u:

Leczenie farmakologiczne nietrzymania moczu

Zespół pęcherza nadreaktywnego – OAB (ang. overactive bladder)

W ramach I linii farmakologicznego leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego w Polsce refundowane są jedynie dwie substancje: solifenacyna i tolterodyna w postaci dwudziestu leków (czternaście na bazie substancji czynnej solifenacyny oraz sześć na bazie substancji czynnej tolterodyny) przy 30% odpłatności pacjenta (stan na 1.07.2023).

SUBSTANCJA CZYNNAWSKAZANIENAZWA LEKU
SolifenacynaZespół pęcherza nadreaktywnegoAdablok
Afenix
Aurosolin
Beloflow
Silamil
Solifenacin Medreg
Solifenacin Stada
Solifurin
Solinco
Soreca
Uronom
Vesisol
Vesoligo
Zevesin  
TolterodynaZespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznymDefur
Urimper
Uroflow 2
Uroflow SR
Titlodine
Tolzurin

Liczba refundowanych substancji czynnych nie zmieniła się od utworzenia listy w 2011 roku. Dodatkowo od 1 września 2020 roku z listy leków refundowanych usunięto lek oryginalny Vesicare zawierający substancję czynną solifenacynę. Warto przypomnieć, że lek Vesicare znajdował się na niej nieprzerwanie od 2011 roku.

W polskim systemie refundacyjnym nadal brakuje preparatów farmakologicznych nowszej generacji, jak Betmiga (mirabegron), stosowanych w II linii leczenia OAB. W chwili obecnej Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie refunduje II linii leczenia w zespole pęcherza nadreaktywnego.

2 marca 2022 roku Minister Zdrowia wydał decyzję odmawiającą objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla leku Betmiga. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego producent skorzystał z możliwości wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Minister Zdrowia decyzją z 21 listopada 2022 r. utrzymał jednak zaskarżaną decyzję w mocy o nierefundowaniu tego leku.

Od 1 marca 2021 roku leki zawierające substancję czynną solifenacynę oraz substancję czynną tolterodynę zostały wpisane na listę leków dla seniorów (lista 75+) i objęte 100% refundacją dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego, którzy w dniu wystawienia recepty ukończyli 75. rok życia.

Oprócz wyżej wymienionych leków w refundacji znajdują się również inne leki pomocne w leczeniu OAB czy nokturii (przy czym refundowane są one w innych wskazaniach). Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

SUBSTANCJA CZYNNAWSKAZANIENAZWA LEKU
OksybutyninaStwardnienie rozsianeDriptane
Oxybutyninum Aflofarm (od 01.09.2023 r.)
DesmopresynaPierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6. roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującegoMinirin Melt

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Część pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu decyduje się na farmakoterapię, pomimo, że żaden z leków badanych pod kątem stosowania w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu nie był na tyle bezpieczny i skuteczny, aby uznać go za terapię pierwszego rzutu.

W takich przypadkach niektórzy lekarze zalecają stosowanie poza zarejestrowanymi wskazaniami trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (imipraminy), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny lub agonistów receptorów adrenergicznych alfa i beta (efedryna, pseudoefedryna, midodryna, fenylopropanolamina), powodujących wzrost napięcia zwieracza wewnętrznego. Nie są one jednak refundowane we wskazaniu wysiłkowego nietrzymania moczu.

W przypadku kobiet zastosowanie ma także estrogenoterapia stosowana dopochwowo. Celem jej stosowania jest łagodzenie objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. Ta terapia również nie jest refundowana.

Innym środkiem farmakologicznym stosowanym w leczeniu farmakologicznym jest duloksetyna. Lek ten jest stosowany głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych. W takim właśnie wskazaniu figuruje na liście leków refundowanych.

SUBSTANCJA CZYNNAWSKAZANIENAZWA LEKU
DuloksetynaLeczenie dużych zaburzeń depresyjnychAuroDulox
Depratal
Dulofor
Duloxetine+pharma
Duloxetine Mylan
Duloxetine Zentiva
Dulsevia
Dulxetenon
Dutilox  

Leczenie zabiegowe nietrzymania moczu

Toksyna botulinowa

Od 1 września 2015 roku w ramach programu lekowego „Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10: N31)”, refundacją objęta została toksyna botulinowa typu A we wskazaniu: nietrzymanie moczu u pacjentów dorosłych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia polegającego na ostrzyknięciu ściany pęcherza toksyną botulinową w ramach refundacji szpitalnej – tzw. jednorodnej grupy pacjentów (JGP). Można ją realizować w szpitalnych oddziałach urologicznych i ginekologicznych.

Neuromodulacja nerwów krzyżowych

Od 1 kwietnia 2019 roku neuromodulacja krzyżowa jest w pełni dostępna w refundacji jako świadczenie gwarantowane w szpitalnych oddziałach urologicznych i ginekologicznych. Procedura jest dwuetapowa, co pozwala efektywniej kwalifikować pacjentów do ostatecznej implantacji.

Aktualnie 13 placówek szpitalnych jest przygotowanych do wykonywania zabiegów neuromodulacji krzyżowej (3 ginekologiczne i 10 urologicznych) – stan na 15.03.2024.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu – leczenie zabiegowe

Od lat najczęściej wykonywanym typem zabiegu w wysiłkowym nietrzymaniu moczu są operacje z użyciem polipropylenowych taśm syntetycznych, tzw. operacje TOT (ang. trans obturator tape) w przypadku pierwotnego nietrzymania moczu lub operacje TVT (ang. tension free vaginal tape) w przypadku nawrotowego nietrzymania moczu.

Operacje wszczepienia taśm stanowią metodę leczenia nietrzymania moczu w pełni finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonanie ich jest możliwe w wielu placówkach szpitalnych w Polsce, posiadających oddziały urologiczne lub ginekologiczne.

Należy jednak pamiętać o tym, aby leczenie zabiegowe nie było leczeniem I rzutu.

Inne metody leczenia zabiegowego, takie jak np. wypełniacze (ang. bulking agents) lub laseroterapia nie są w Polsce refundowane.

Inne operacje na wysiłkowe nietrzymanie moczu

U kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu istnieje możliwość zastosowania innych metod leczenia operacyjnego. Opierają się one na zasadzie przywrócenia prawidłowego, wysokiego, załonowego położenia połączenia cewkowo-pęcherzowego z jego stabilizacją.

Do zabiegów operacyjnych zalicza się zatem:

U mężczyzn z wysiłkowym nietrzymaniem moczu można zastosować z kolei ostrzyknięcie okołocewkowe, męskie taśmy lub sztuczny zwieracz cewki moczowej. Operacje te są w Polsce refundowane.

Inne operacje stosowane bez względu na rodzaj nietrzymania moczu

Leczenie operacyjne jest w całości refundowane w ramach gwarantowanych świadczeń szpitalnych i obejmuje m.in.:

Fizjoterapia dna miednicy

Jedną z istotnych metod leczenia jak i profilaktyki nietrzymania moczu bez względu na jego rodzaj jest fizjoterapia mięśni dna miednicy.

W Polsce żadna forma leczenia wchodząca w zakres fizjoterapii urologicznej lub uroginekologicznej nie jest refundowana przez NFZ. Nie odnotowano również jakichkolwiek sygnałów o prowadzonych pracach na rzecz zmiany tego stanu.

Brak finansowania tego typu metody leczenia nie oznacza jednak, że chorzy w ogóle nie mają do niej dostępu. Zainteresowani i posiadający zlecenie lekarskie mogą skorzystać z fizjoterapii, finansując ją z własnych środków lub korzystając z programu ćwiczeń organizowanych w ramach organizacji pozarządowych (od wielu lat regularne zajęcia z elementami ćwiczeń mięśni dna miednicy mniejszej odbywają się w oddziałach wojewódzkich Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”) lub placówek komercyjnych.

Programy lekowe a refundacja w nietrzymaniu moczu

W celu refundacji nowoczesnych i drogich terapii zostały stworzone programy lekowe, do których kwalifikowani są pacjenci zazwyczaj w zaawansowanym stadium choroby.

W schorzeniach układu moczowo-płciowego występują programy lekowe w zakresie leczenia:

Wykaz wszystkich programów lekowych dostępny jest na stronie www.gov.pl.

Skip to content