REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Zlecenia na wyroby medyczne – zmiany

9 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji nowelizację rozporządzenia w sprawie zleceń na wyroby medyczne. Uwagi do dokumentu można składać w terminie 14 dni. Nowelizacja ma dostosować dane zawarte w zleceniach do uruchomienia e-zleceń, a także uporządkować informacje.

Najważniejsze zmiany:

  • wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego do uzyskania przez pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej, w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
  • Zmianą w § 2 pkt 5 w lit a rozporządzenia wprowadzany jest obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).
  • W zmienianym § 2 w pkt 7a rozporządzenia dodano informacje o osobie upoważnionej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.) oraz art. 31b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555). Poprzez dodanie w § 2 w pkt 8 lit. h rozporządzenia uwzględniono informacje o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń oraz weryfikacji uprawnień, na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Zmianą w § 2 w pkt 9 lit. c rozporządzenia dodawana jest informacja dotycząca roku realizacji zlecenia. Zmianami w § 2 w pkt 13 w lit. a tiret trzecie oraz w § 3 w pkt 4 w lit. d rozporządzenia, w zakresie danych identyfikujących wyrób medyczny, dodawana jest informacja o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. W przypadku braku niepowtarzalnego kodu indentyfikacyjnego wskazywany będzie numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny.
  • Zmianą w § 3 pkt 3 rozporządzenia uszczegółowiono, iż w zakresie informacji o posiadaniu uprawnień dodatkowych należy podać kod tytułu uprawnienia dodatkowego oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie dodatkowe.
  • W zakresie informacji dotyczących weryfikacji zlecenia naprawy wyrobu medycznego, o których mowa w § 3 w pkt 5 rozporządzenia, dodano informację o okresie wydłużenia okresu użytkowania wyrobu medycznego oraz informację o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Ponadto w § 3 w pkt 6 rozporządzenia określono, iż zlecenie zawierać będzie potwierdzenie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy. Tym samym zrezygnowano z obowiązku składania przez pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego.

Źródło: Rynek Zdrowia

Skip to content