REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Partnerskie relacje pacjenta z lekarzem przy NTM

W dniach 19-23 czerwca odbywa Światowy Tydzień Kontynencji 2023 (World Continence Week, WCW)! W tym roku organizatorzy chcą pokazać, że multidyscyplinarna współpraca i stała komunikacja lekarza z pacjentem są kluczowe w procesie terapii. Polskie obchody WCW organizuje Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”, które zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję pod hasłem „ZAANGAŻOWANI WE WSPÓŁPRACĘ”. Konferencja odbędzie się 19 czerwca (poniedziałek) w Warszawie.

Powszechny problem

Przyjmuje się, że nietrzymanie moczu (NTM) w krajach rozwiniętych dotyka przynajmniej 6-8 proc. społeczeństwa. Według kryteriów WHO to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata i ma status choroby cywilizacyjnej. Schorzenie to jest złożone, dlatego też jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i skupiającym uwagę lekarzy kilku specjalności m.in.: lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów w zakresie ginekologii, urologii oraz lekarzy geriatrów.

Diagnostyka i leczenie NTM

Diagnostyka i leczenie pacjentów z NTM zmierza w kierunku tworzenia specjalistycznych zespołów urologicznych i/lub ginekologicznych, niekiedy we współpracy z innymi specjalistami (np. geriatrami, neurologami, fizjoterapeutami czy rehabilitantami) zajmującymi się leczeniem chorych dotkniętych nietrzymaniem moczu. Przy każdego typu długofalowym schorzeniu relacja lekarza z pacjentem jest rzeczą pierwszorzędną i mającą kapitalne znaczenie. Efektywna komunikacja lekarza z pacjentem wiąże się z lepszymi wskaźnikami zdrowia psychicznego i relacji społecznych. Jest też jedną z ważniejszych zmiennych mających wpływ na proces powrotu do zdrowia pacjenta, a także zapobieganie nawrotowi choroby.

W przypadku pojawienia się objawów nietrzymania moczu, każdy pacjent powinien zasięgnąć porady swojego lekarza rodzinnego (POZ) i w dalszej kolejności specjalisty urologa, neurologa lub, w przypadku kobiet, ginekologa. Istotą prawidłowej diagnozy pacjenta z NTM jest precyzyjny wywiad przeprowadzony przez lekarza oraz dokładne przeanalizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów
i dolegliwości. Podczas wywiadu lekarskiego należy przede wszystkim ustalić, w jakich okolicznościach dochodzi do epizodów nietrzymania moczu. Należy także spodziewać się pytań dotyczących chorób współistniejących i przebytych zabiegów operacyjnych, porodów, występowania bólu, krwiomoczu, palenia papierosów, spożywania alkoholu, obecnie stosowanych leków, alergii, a także ustalenia statusu hormonalnego. Lekarz może zadawać szczegółowe pytania dotyczące częstości oddawania moczu w dzień i w nocy, występowania parć naglących, moczenia nocnego, epizodów 10 gubienia moczu czy strumienia moczu.

Partnerstwo lekarz – pacjent

To właśnie w tym momencie pojawia się partnerstwo w relacjach lekarz – pacjent. Często zdarza się,
że osoby mające długotrwałe schorzenia są osobami dość dobrze wyedukowanymi w tym zakresie  
i dlatego właśnie najbardziej optymalną formą relacji między pacjentem a lekarzem jest właśnie partnerstwo. Zakłada ono aktywność obu stron, a więc także aktywność samego pacjenta. Aktywny pacjent musi posiadać pewien zasób wiedzy medycznej, umożliwiającej mu partycypację w procesie leczenia – co w praktyce nie zawsze ma miejsce. Nie zawsze też lekarz wykazuje inicjatywy i zrozumienie dla postawy pacjenta związanej z dialogiem czy dyskusją na temat terapii czy rehabilitacji.

Nie da się nauczyć uniwersalnego schematu i go zastosować. Jednak partnerstwo w dialogu pomiędzy lekarzem a pacjentem zdecydowanie prowadzi do humanizacji medycyny, odrzucenia modelu lekceważenia chorego oraz realizacji podstawowych zasad bioetycznych. W przeciwieństwie
do paternalizmu lekarskiego będącego działaniem dla dobra chorego bez jego zgody a czasem nawet wbrew jego woli. Model paternalistyczny w medycynie często kojarzy się z dominacją, autorytaryzmem i arbitralnością. Możliwa jest jednak realizacja paternalizmu uznawanego za dopuszczalny i realizowany z poszanowaniem godności chorego. W obu przypadkach trzeba pamiętać by unikać barier utrudniających komunikację między lekarzem a pacjentem. Są to: osądzanie, decydowanie za innych, uciekanie od cudzych problemów, przewaga siły, presja czasu, komentarze na temat wyglądu czy żargon medyczny.

Ważna jest komunikacja

Stworzenie powszechnego wzorca zachowań komunikacyjnych jest zadaniem bardzo trudnym. Dlatego tak ważne są umiejętności komunikacyjne lekarzy, wpływające na przebieg i skuteczność terapii. Zawsze trzeba umieć słuchać drugiej strony i wyciągać stosowne wnioski. Dobra komunikacja między lekarzem a pacjentem wiąże się z lepszym zdrowiem fizycznym a skuteczność leczenia oraz zapobieganie chorobom w znacznym stopniu uwarunkowane jest stosowaniem się do zaleceń lekarskich. Obejmują one między innymi: prawidłowe przyjmowanie leków, wykonywanie ćwiczeń, utrzymywanie odpowiedniej diety lub rezygnację z nałogu. Problem ignorowania tych instrukcji dotyka co czwartego, a w leczeniu niektórych chorób – co drugiego pacjenta. Niestosowanie się do nich często nie wynika ze złej woli pacjenta a raczej z niezrozumienia przez niego poleceń lub procedur, czyli optowania przez lekarza za modelem paternistycznym. Dlatego tak istotna jest dobra relacja między pacjentem a lekarzem, oparta na wspólnym zaufaniu i zrozumieniu. Komunikacja zorientowana na pacjenta wpływa korzystnie zarówno na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych jak i wyniki leczenia.

Konferencja poświęcona problemowi NTM

Już 19 czerwca Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” zaprasza do udziału w 15. edycji konferencji ogólnopolskiej dla pacjentów z okazji obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji (World Continence Week – WCW)! Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy na temat leczenia zaburzeń kontynencji,  w tym nietrzymania moczu, które w obliczu zmian demograficznych występuje coraz powszechniej.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, konieczna jest jednak rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zapisów.

Szczegółowy program konferencji i rejestracja: www.wcw2023.pl.

Światowy Tydzień Kontynencji to kampania zdrowotna zarządzana przez World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP). Odbywa się w porozumieniu z Międzynarodowym Towarzystwem Kontynencji (international continence society, ICS) oraz Europejskim Towarzystwem Urologicznym (European Association of Urology, EAU). Ma na celu podnoszenie świadomości na temat problemów związanych z nietrzymaniem moczu (NTM).

Skip to content