REKLAMA
Ukraina, solidarność, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Wami

Nowotwór prostaty w Darłowie – opinia Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości wydała opinię na temat projektu „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Miasta Darłowa w wieku 55-69 lat”.

Oceniany program miał być skierowany do grupy mężczyzn w wieku 55-59 lat, zamieszkałych na terenie Miasta Darłowa, u których wcześniej nie stwierdzono raka gruczołu krokowego i u których występują predyspozycje do zachorowania na niego na podstawie ankiety kwalifikującej do Programu Polityki Zdrowotnej (PPZ).

Radni wraz z Burmistrzem Miasta Darłowa postanowili zwiększyć środki przeznaczane na programy zdrowotne, szczególnie, że we wcześniejszych latach, ze względu na pandemię Covid-19, możliwości były znacznie mniejsze. W/w program miał być już kolejnym w ramach profilaktyki zdrowotnej na 2022 rok. Aby mógł zostać wprowadzony w życie konieczna była pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. A ta niestety, ku zaskoczeniu samorządowców, okazała się negatywna.

W opinii czytamy m.in.:

Proponowane w projekcie programu interwencje, poza działaniami edukacyjnymi, nie mają jednak uzasadnienia w dowodach naukowych. Nie ma także wytycznych klinicznych w odniesieniu do planowanej populacji mężczyzn. (…) Nie ma naukowego poparcia dla prowadzenia populacyjnych badań przesiewowych z wykorzystaniem pomiaru stężenia PSA. Metoda w większości przypadków wiąże się z przewagą szkód nad korzyściami.

Uzasadnienie opinii

Rada swoją negatywną decyzję argumentuje pisząc, iż przyjęcie programu wydłużałoby postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z nowotworem gruczołu krokowego. Jej zdaniem cel główny programu nie odnosi się bezpośrednio do efektu zdrowotnego. Nie przedstawiono także żadnego w pełni poprawnie sformułowanego celu programu. Przyjęte mierniki efektywności, zdaniem Rady, nie spełniają funkcji miernika efektywności. Mierniki nie odnoszą się do celów programu lub nie sformułowano ich w sposób poprawny. W opisie brakuje czynników ryzyka, na podstawie których uczestników zakwalifikuje się do udziału w programie. Działania edukacyjne programu opisano w sposób zdawkowy. W programie nie zaplanowano przeprowadzenia pre- i post-testu pozwalającego na obiektywną ocenę wzrostu poziomu wiedzy w wyniku działań informacyjno-edukacyjnych. Warunki realizacji programu dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych – przedstawiono w sposób zdawkowy. Przyjęty koszt jednostkowy jest niedoszacowany w stosunku do cen rynkowych w zakresie oznaczenia PSA oraz konsultacji urologicznej.

Darłowski ratusz nie ukrywa swojej irytacji

Opinia negatywna budzi naszą irytację. Nie dość, że pieniądze na program są samorządowe, że setki mężczyzn w Darłowie nie będzie przebadanych i przez to zagrożone jest ich zdrowie, to prawdziwym kuriozum jest to, że dowiedzione naukowo metody diagnozy nowotworu gruczołu krokowego zostały przez AOTMiT zakwestionowane – skomentował Zbigniew Mielczarski, kierownik Referatu Spraw Społecznych darłowskiego ratusza.

Treść opinii

Źródło: www.darlowo.pl

Skip to content